Hurt harjade jalad, Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele

Mida enam materjaali kokku on kantud, seda julgem ja rõõmsam on lootus, et ehitus kõlblik saab olema. Metselajatest, nagu: Karu, hunt mõlemad on suured metsaisandad ja räägitakse neist palju , libahunt ehk soend, rebane, põder, metskits, jänes, orawas, siil, mutt, nugis, tuhkur, lasits, nirk, saarem, hiired, rotid, hülge j. Niisuguste asjade tegemine, hoidmine ja pruukimine on tihti wana usuga ehk ka ebausuga ühen­datud. Mis neist usuti?

Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele Jakob Hurt Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele Ju mõnikord olen mina awalikult ajalehtede läbi armsaid suguwendi palunud, mind Eesti uurimiste põllul materjaali korjamisega lahkeste aidata ja minu palumine ei ole ial asjata olnud. Mitmelt poolt on mulle kaunid korjandusi saadetud, laulusid, wanusõnu, mõistatusi, wanu juttusid, teadusi rahwa kombetest ia pruukidest. Kõiki, kes mind nõnda rõõmustanud ja Eesti muinasteaduse ülesehitamist toetanud, tänan siin awalikult ja südamelikult.

Tänuwäärilist tööd on mitmelt poolt tehtud, aga weel ärksamat ja hoolsamat tööd tuleb teha, et meie esiwanemate elupilt täielikult ja nägusalt igamehe silmade ette wõiks tõusta ja ajaloo tundmiseks kindlaks mälestuseks seisma jääda.

Sellepärast palun mina uueste armsaid Eesti wendi ja õdesid, igasuguse wanawara korjamises mitte lõdwaks jääda, waid elawaste tööd teha. Seda tööd wõib laialt teha ja sest wõib palju inimesi osa wõtta.

Mis on tuharad?

Ühtlasi on see töö üks isamaa kohus. Meie langeme kange laituse alla, kui selle kohuse ära unustame ja järeltulijad põlwed saamad meid weel enam süü alla mõistma. Nüüd on wana aja tunnistusi weel kauniste saada. Sellepärast korjakem neid hoolega. Kes oma korjandusi ja kirjutusi minu kätte usaldab saata, neid tänan juba ette ära ja wõin tõotada, et nende kaastöö kasulikult ja teaduslikult saab pruugitud.

Palun siis mind uuesti rõõmustada ja Eesti uurimist edendada. Minu Esimene palwe käib Eestikeele kohta. Üks keel saab siis alles täieste tutwaks ja selgeks, kui tema murdeid ehk külade ja kihelkondade kõnewiisi hästi tuntakse. Teaduslikuks keeleuurimiseks on murrete tundmist hädaste tarwis ja otse murretes on palju teaduse tuuma. Eestikeele murrete uurimine ei ole weel kaugele jõudnud, meil tuleb weel palju tööd teha, enne kui täielise Eestikeele murrete pildi ja kaardi wõime teha ja keeleuurimise Hurt harjade jalad muunde kõrwa astuda.

Küll on mull enesel ka selle kirjatöö kohta pitka ajaga mõndagi materjaali korjatud, aga abi ehk lisa on weel hädaste tarwis.

See abi wõib wäga sündsaste ja mõjusaste nõnda näidatud saada, Hurt harjade jalad igas kihelkonnas ehk iseäralises murdepiiris wallas Eestlaste maal üks kirjatükk üles kirjutatakse, täieste ja koguni kohalises murdes, kirjakeele pääle waatamata ja sellest segamata.

 • Valud vaikese sorme liigese kaes
 • Olaliigese artriidi ennetamine
 •  В самом деле спросили про секс с животными.
 • Беккер знал лишь, что немец был с рыжеволосой спутницей, а в Испании это само по себе большая редкость.
 • Ведь если внести в код ряд изменений, «Цифровая крепость» будет работать на нас, а не против .
 • Струя горячего воздуха, напоенного фреоном, ударила ему прямо в лицо.

Käsikirjas olgu see kirjatükk umbselt kaks poognat suur. Kõige sündsamaks sisuks kirjatükile on mõni wana ennemuistne jutt ehk lühemaid mitu, kuni mõõt wälja tuleb. Kirja pandud jutustus saadetagu lahkeste minu kätte, mina sean siis kõik teadusliku põhjuste järele kokku ja walmistan raamatule teadusliku kuue. Niisugune ühine töö saab meie emakeele uurimiseks ja tundmiseks palju kasu saatma ja sellepärast loodan kindlaste, et armsad suguwennad minu palumist mitte tähele panemata ei jäta.

Et murrete kirjutamiseks eeskirju ehk näitusi tarwis on, siis tähendan siia mõne juhatuse üles. Kus pitkad wokaalid segased ehk murtud on, sääl kirjutatagu nad nende kahe häälega kõrwu, millest nad näikse kokku pandud olewat. Ae ja ai, oe ja oi, o, õ ja ö wahel tehtagu selge wahe ja kirjutatagu täieste nõnda, kuda kihelkonnas räägitakse.

[ETY] Eesti etümoloogiasõnaraamat

Niisamati pandagu ka konsonantide wahe täieste tähele ja kirja. Mõnes kohas öeldakse saab, mõnes jälle saap. Wõrulane ütleb akan, Tallinnamaal räägitakse agan j. Häälte kokkukõla, mis teadusemehed "wokaalide harmoniks" kutsuwad, tähendatagu ilusaste ära, kui seda kihelkonnas pruugitakse.

Suu kurgid hurt, härjad ja vallad - Lemmikloomade nõu

Wõiks ka punkti silbi alla, nimelt wokaali alla panna õndsa O. Masingu kombel: ạrst, kạst j. Lõunapoolsed murded panewad mõnikord sõna lõppu wokaali taha iseäralise kurguhääle, nimelt paljuse nominatiiwis, aga ka muidu mitmes kohas. Üleüldse kirjutatagu sõna wormid täieste nõnda kuda külamurre räägib. Oskab keegi kolmandamat häälte astet ehk rasket rõhku ka kudagi ära tähendada, siis tehku tema seda. Sest arwan esiotsa juhatuseks küll olewat.

 • Valu pohjused sormeliigendites
 • Koorimine olalihast ja valutab
 • Family Friendly EditionAprill Kas teadsite, et koerad saavad oma jalgadele kõduneda?
 • Eestlane olen: Jakob Hurt | ERR | Digihoidla
 • Он вообще не в курсе дела.
 • Разумеется, это оказалось ошибкой.
 • Беккер ощутил тупую боль в желудке.

Täitku siis armsad lugejad lahkeste minu soowi. Tulewas numbris panen teise tähtsa palumise ette.

Video: PIE FACE BATTLE CHALLENGE!!! (Family Friendly Edition) 2021, Aprill

Lisab keegi muidu weel mõne teaduse omast murdest juure, lisa kombel, siis wõetakse see tänuga wasta. Palun teisi auusaid Eesti seitungite toimetusi ka, seda minu palwet ehk kirjutust omas lehes ära trükkida.

Oma esimese Hurt harjade jalad panin ma iseäranis neile ette, kes kirjatööga enam on harjunud, nimelt ka meie emakeele iseloomu terawamine tähele on pannud. Aga minu praegune Tõine palwe astub kõikide ette, kes iganes sulge oskawad pruukida, oma rahwast tunnewad ja meie wana-aja tundmiseks terakesi kokku tahawad kanda. Lühidelt kokku wõttes ütlen: Mina palun armsaid lugijaid, igasuguseid rahwamälestusi ehk wanawara, mis esiwanemate elust tunnistust annawad, paberisse panna ja lahkeste minu kätte saata.

Olgu teadus mõnel ehk mõnikord ka pisukene, tõiste hulgas wõib ta wäga täht­saks tõusta, nagu näutu kiilukene mõnikord suurt ehituse kiwi kinnitab. Pisukestest liiwaterakestest on kõrged mäed Hurt harjade jalad nõnda ehitab ka uurija inimese waim teaduse tera­kestest kauni ja nägusa teaduse templi üles. Mida enam materjaali kokku on kantud, seda julgem ja rõõmsam on lootus, et ehitus Hurt harjade jalad saab olema. Et armas lugija selgemine ära wõiks näha, mis ma palun, ja siis enese kohta otsuse teha, kudas tema omalt poolt isamaa­ teadusetööd wõib aidata, siis panen laiema plaani ette.

Eesti muinasaja tundmiseks on wäga tähtsad: I. Eestirahwa Hurt harjade jalad jutud. Neid on rahwasuus nii palju, et seda, mis senni ju on kirja pandud, paljalt korjamise Liigeste valude ravimine wõib arwata.

Suurem wara on weel kõik wälja kaewamata. Eestirahwa wanadsõnad ehk tarkuse terad. Eestirahwa wanad mõistatused. Wanu sõnu ja mõistatusi on õnnis uurija Dr. Wiedemann kauni hulga kogunud ja trükki pannud, aga ka neid on rahwasuus palju enam olemas.

Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele – Vikitekstid

Wanad kombed ja pruugid. Wana rahwausk ja ebausk. Kahest wiimsest materjaalist on mitmed auuwäärt uuri­jad, nimelt Dr. Kreutzwald ja Dr.

Wiedemann küll ka mõn­dagi juba üles pannud ja teaduse walge ette toonud, aga kui ligemalt nende ülespanekutega tutwaks oled saanud, näed pea, et üksi järi puudusi ehk aukusid leiad, mis täitmata. Muidugi ei ütle seda mina kudagi nimetatud meeste töö ehk auu alandamiseks — nad on kadumata tööd teinud, — waid ma tahan aga elawaste meele tuletada, kudas meie kohus on, nende põhja pääl edasi ehitada ja mitte suikuma ehk tuimaks Taimsed salvid liigestele. Üks mees ei jõua siin ial kõik ära teha, otse sellepärast on tarwis, et igamees jõudu mööda tööst osa wõtab.

Wäga soowida oleks ja saaks wägewaste isamaa uurimise tööd aitama, kui kaht järgmist nõuu wastu wõetakse ja täi­detakse: Esiteks. Armas lugija käigu kuus ülemal seiswat punkti läbi ja kirjutagu kõik üles, mis tema neist teab, senni kuulnud ja tähele pannud, ilma et temal tarwis oleks senna tänna küsima ja kuulama hakata. Mina Hurt harjade jalad ette julge olla, et iga Eestlane nõnda kauni lisa wana-aja tundmiseks kokku wõib panna.

Diana and Roma - Wash Your Hands story

Mitmelt poolt kokku tulnud materjaalid täiendawad ükstõist ja saadawad tõiste hulgas suurt kasu.