Bat valu uhises

Mõõtevahendeid tuleks käsitada käesolevas direktiivis sätestatud olulistele nõuetele mittevastavatena ainult põhjendatult eeldatavate kasutustingimuste puhul, see tähendab siis, kui selline kasutus tuleneb inimeste seaduskuulekast ja kergesti prognoositavast käitumisest. Riiklikud asutused võivad siiski olla seisukohal, et neil on olemas asjakohased vahendid, et kõnealune hindamine ise läbi viia. Käesolevas direktiivis peaksid olema sätestatud eeskirjad CE-märgise ja metroloogilise lisamärgise kinnitamise kohta. Tuleks ette näha ka piisava teabe kättesaadavus selliste asutuste kohta ja nende järelevalve korraldamine.

Basic Attention Token Price Prediction 2021 - BAT Price To The Moon

Seepärast kajastuvad kõnealused nõuded riiklikes tootestandardites, riiklikes tehnilistes tunnustustes ja teistes ehitustooteid käsitlevates riiklikes tehnilistes kirjeldustes ja normides. Kuna nõuded on erinevad, takistavad need liidusisest kaubandust. Those requirements are consequently reflected in national product standards, national technical approvals and other national technical specifications and provisions related to construction products. Due to their disparity, those requirements hinder trade within the Union.

Liidu või liikmesriigi tasandil ehitiste valdkonnas kehtestatud õigus- ja haldusnormid või kohtupraktika võivad avaldada mõju ehitustoodete suhtes kehtivatele nõuetele. Laws, regulations, administrative measures or case-law, established either at Union Bat valu uhises Member State level, concerning construction works may have an impact on the requirements Bat valu uhises valu uhises construction products.

Et vältida tühja toimivusdeklaratsiooni esitamist, tuleks deklareerida vähemalt üks ehitustoote kavandatud kasutusotstarbe või -otstarvete seisukohalt oluline põhiomadus. In order to avoid an empty declaration of performance, at least one of the essential characteristics of a construction product which are relevant for the declared use or uses should be declared.

Kuna kõnealusesse direktiivi on vaja teha uusi muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada. Since further amendments are to be made, that Directive should be recast in the interests of clarity. Nende mõõteülesannete puhul, mis põhinevad avaliku huvi, inimeste tervise, ohutuse ja korra, keskkonna- ja tarbijakaitse, maksude ja koormistega maksustamise ja ausa kaubanduse vajadustel, mis mõjutavad mitmel viisil otseselt ja kaudselt inimeste igapäevaelu, võib nõuda legaalmetroloogilise kontrolli läbinud mõõtevahendite kasutamist.

Kui komisjon ei ole selliseid klasse kehtestanud, peaks Euroopa standardimisasutustel olema õigus need kehtestada, lähtudes läbivaadatud volitustest. On the basis of a revised mandate, the European standardisation bodies should be entitled to establish such classes in cases where the Commission has not already established them.

 • Narvide tottu valulikud liigesed
 • За секунду до смерти Танкадо успел отдать его какому-то туристу.
 • 10 parimat apartementi sihtkohas Papeete, Prantsuse Polüneesia | isc.ee
 • Но невозмутимость Стратмора, очевидно, подверглась тяжкому испытанию.
 •  - На этот раз это прозвучало как приказ.
 • Maitsetaimed artriidi ja artroosi raviks

Tootjad peaksid kohaldama kõnealuseid ühtlustatud standardeid, kui nende viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, tehes seda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu Kui kõigi asjakohaste küsimuste kohta on saadud piisavalt tehnilisi ja teaduslikke eriteadmisi, tuleks energilisemalt üle minna ehitustoodete ühtlustatud standarditele ning vajaduse korral ja pärast alalise ehituskomiteega konsulteerimist lasta need standardid volituste alusel välja töötada olemasolevate Euroopa hindamisdokumentide põhjal.

Once a sufficient level of technical and scientific expertise on all the relevant aspects is attained, recourse to harmonised standards with regard to construction products should be increased, including, where appropriate, and after consultation of the Standing Committee on Construction, by requiring, by means of mandates, that those standards be developed on the basis of existing European Assessment Documents.

Bar Association Act – Riigi Teataja

Seepärast tuleks tagada õigus kasutada kõnealuseid suuniseid Euroopa hindamisdokumentidena. The right to Uhine kaes valutab those guidelines as European Assessment Documents should therefore be ensured.

Et tagada tehnilise hindamise asutuste vajalik pädevus kõnealuste ülesannete täitmiseks, tuleks nende määramise nõuded sätestada liidu tasandil.

Audit committee 1 The audit committee shall audit the economic activities of the Bar Association and the activities the Chairman, the Board and the Chancellor.

In order to ensure that TABs have the necessary competence for carrying Bat valu uhises those tasks, the requirements for their designation should be set out at Union level. Sellise teabe Bat valu uhises ei tohiks piirata niisuguste eelkõige märgistusalaste kohustuste kohaldamist, mis on kehtestatud muudes liidu õigusaktides, mida kohaldatakse ohtlike ainete suhtes, ning see tuleks teha kättesaadavaks samal ajal ja samal kujul kui toimivusdeklaratsioon, et see jõuaks ehitustoodete kõikide potentsiaalsete kasutajateni.

Teave ohtlike ainete sisalduse kohta peaks esialgu olema piiritletud ainetega, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu Käesolev määrus ei piira muudest liidu õigusaktidest tulenevaid liikmesriikide õigusi ja kohustusi, mida võidakse kohaldada ohtlike ainete suhtes, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu Such information should be provided without prejudice to the obligations, particularly with regard to labelling, laid down in other instruments of Union law applicable to hazardous substances and should be made available at the same time and in the same form as the declaration of performance so as to reach all potential users of construction products.

Konkreetse ehitustoote suhtes võib kohaldada mitut süsteemi, et võtta arvesse toote mõnede põhiomaduste erisuhet ehitistele esitatavate põhinõuetega.

 • Valuva liha ja liigesed
 • Ravimiameti ülevaade: kuu aega Covid vastu vaktsineerimise algusest
 • EUR-Lex - L - EUR-Lex
 • Любые частные лица, которые попытаются создать описанные здесь изделия, рискуют подвергнуться смертоносному облучению и или вызвать самопроизвольный взрыв.
 • Стремительно исчезал уровень авторизации файлов - последняя линия обороны.
 • Mida teha, kui liigend on Mizival valus

Several systems could be chosen to be applied for a given construction product, in order to take into account the specific relationship of some of its essential characteristics to the basic requirements for construction works.

Seepärast tuleks kehtestada erimeetodid ehitustoodete põhiomadustega seotud toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks. Specific methods should therefore be established for the assessment and verification of constancy of performance in relation to the essential characteristics of construction products.

My RT allows for:

CE-märgist ei tohiks kinnitada, kui toimivusdeklaratsiooni ei ole koostatud. If a declaration of performance has not been drawn up, the CE marking should not be affixed. Teisi märgiseid võib siiski kasutada, tingimusel et need aitavad parandada ehitustoodete kasutajate kaitset ja ei ole hõlmatud olemasolevate liidu ühtlustamisalaste õigusaktidega. However, other markings may be used, provided that they help to improve the protection of users of construction products and are not covered by existing Union harmonisation legislation.

Selliseid lihtsustatud menetlusi kasutavad tootjad peaksid nõuetekohaselt näitama, et vastavad tingimused on täidetud.

Bat valu uhises Lihaseline valu

The manufacturers using such simplified procedures should demonstrate appropriately the fulfilment of those conditions. Selliseid lihtsustatud menetlusi kohaldavad ettevõtjad peaksid lisaks tõendama, et nad kvalifitseeruvad mikroettevõtjatena.

Lisaks peaksid nad järgima toimivuse püsivuse kontrollimise menetlusi, mis on ette nähtud nende toodete ühtlustatud tehniliste kirjeldustega. Enterprises applying those simplified procedures should, in addition, demonstrate that they qualify as micro-enterprises.

 1.  - Он прикусил губу.
 2. Беккер постоял минуту, уперев руки в бока.
 3. Hurt Quadriceps polve

Moreover, they should follow the applicable procedures for verification of constancy of performance provided for in the harmonised technical specifications Liigeste haiguste sissejuhatus their products.

Eelkõige peaksid ehitustoodete importijad ja levitajad olema teadlikud põhiomadustest, mille suhtes on liidu turul kehtestatud sätted, ning liikmesriikides ehitistele esitatavate põhinõuete suhtes kehtivatest erinõuetest, ning kasutama selliseid teadmisi oma äritegevuses.

Bat valu uhises Soution valutab spin

In particular, importers and distributors of construction products should be aware of the essential characteristics for which there are provisions on the Union market, and of the specific requirements in Member States in relation to the basic requirements for construction works, and should use this knowledge in their commercial transactions.

Liikmesriigid peaksid sel eesmärgil määrama ehitusvaldkonna toodete kontaktpunktid. Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9.

EUR-Lex - R - EUR-Lex

Ehitusvaldkonna toodete kontaktpunktid võiksid ettevõtjatele jagada samuti lisateavet või esitada tähelepanekuid. Lisateabe eest Bat valu uhises ehitusvaldkonna toodete kontaktpunktid küsida tasu, mis on proportsionaalne sellise teabe või tähelepanekute edastamise kuludega. Lisaks peaksid liikmesriigid tagama ehitusvaldkonna toodete kontaktpunktidele piisavate vahendite eraldamise.

Product Contact Points for Construction may also provide economic operators with additional information or observations. For additional information, Product Contact Points for Construction should be allowed to charge fees that are proportionate to the costs of providing such information or observations. Member States should furthermore ensure that sufficient resources are allocated to the Product Contact Points for Construction.

Liikmesriikidel peaks olema võimalik anda ehitusvaldkonna toodete kontaktpunkti ülesanded muude liidu õigusaktide kohaselt loodud olemasolevatele kontaktpunktidele, et vältida asjatut kontaktpunktide arvu suurenemist ja lihtsustada haldusmenetlusi. Liikmesriikidel peaks olema samuti võimalik anda ehitusvaldkonna toodete kontaktpunkti ülesanded mitte üksnes riiklike haldusorganite olemasolevatele talitustele, vaid ka riiklikele SOLVITi keskustele, kaubanduskodadele, kutseorganisatsioonidele ja eraõiguslikele asutustele, et mitte suurendada ettevõtjate ja pädevate asutuste halduskulusid.

Member States should be able to entrust the role of Product Contact Points for Construction to existing contact points established in accordance with Bat valu uhises Union instruments, in order to prevent the unnecessary proliferation of contact points and to simplify administrative procedures. In order not to increase administrative costs for enterprises and competent authorities, Member States should also be able to Folk oiguskaitsevahendid olgade olgade raviks the role of Product Contact Points for Construction not only to existing services within the public administration, but also to national SOLVIT centres, chambers of commerce, professional organisations and private bodies.

Tuleks ette näha ka piisava teabe kättesaadavus selliste asutuste kohta ja nende järelevalve korraldamine.

Kodu kodust kaugel; vali apartement, mis sulle kõige rohkem meeldib.

Provision should also be made for the availability of adequate information about such bodies and for their monitoring. Kuni kõnealuse uue määruse vastuvõtmiseni kohaldatakse jätkuvalt nõukogu On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil.

It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level.

Bat valu uhises Aasta valus tagasi

Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale, 58 Since the objective of this Regulation, namely to achieve the proper functioning of the internal market for construction products by means of harmonised technical specifications to express the performance of construction products, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the Bat valu uhises of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.