Hurt topsi esmaabi

Pooled esitavad komiteele iga oma territooriumi kohta komitee kehtestatud korras ja vormis ning komitee poolt laiali saadetud aruandevormidel statistilised aruanded järgmiste küsimuste kohta: a narkootiliste ainete tootmine või valmistamine; b narkootiliste ainete kasutamine teiste narkootiliste ainete, III nimekirja kantud preparaatide ja käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete valmistamiseks, samuti magunavarte kasutamine narkootiliste ainete valmistamiseks; c narkootiliste ainete tarbimine; d narkootiliste ainete ja magunavarte import ja eksport; e narkootiliste ainete arestimine ja nende arestitud ainete valdamine; f narkootiliste ainete tagavarad selle aasta Ratifitseerimisdokumendid deponeeritakse peasekretäri juures. Igasuguseks registreeritud tollilaost väljaandmiseks on vajalik nende võimude luba, millele allub antud tolliladu, ja välismaale saatmise korral vaadeldakse väljaandmist uue väljaveona käesoleva konventsiooni tähenduses.

Värv:Punane,Sinine Shippment Kui tellida,siis palun valida tarneviisi ja maksta selleks, sealhulgas laevanduse tasu. Üldiselt,saadame kaubad niipea kui võimalik, kui teie makse on lõpetatud. Me ei garanteeri kohaletoimetamist kõik rahvusvaheliste vedude erinevuste tõttu tolli kliiringu korda igas riigis eraldi,mis võib mõjutada, kui kiiresti teie toode on kontrollitud.

Ideaalne toetavad ja leevendab valu pärast nihestused ja murrud4. Kerge disain muudab selle ideaalseks neile, kes soovivad jätkata töö ja cv sporditegevHaigetele ning karpaalkanali sündroom, Repetitive Strain Injury RSIOsteoartriidi ja Reumatoidartriidi, Kõõluste ja pehmete kudede vigastused, Neuropaatilise düsfunktsioon ja Scaphoid kahju. Kallis klient,kui teil on vaja hulgi hind,pls kontrollida belowing link. Mõned Mums ei tea, mida teha kasutatud riie padjad väljas Me ei pretensioonidest edu iga snorer Seal on palju liike hingamine takistusi, nii et see ei pruugi töötada teie jaoks Aga me oleme kindlalt tunda meie hoolikalt uuritud combo kott annab sulle tugeva väike võimalet vallutada oma norskamine ja anda teile ja teie uni partner rahulikku öist puhkust Värvid menstruaalanum kokku on 3 liiki,mis on valge ,roosa ja lilla.

Suur: S süda ja L halfmoon Sa võid vabalt valida mis tahes värvi soovite. Ja pls jätke teade.

ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon

Kõik komitee poolt käesoleva konventsiooni alusel rakendatavad meetmed peavad olema sellised, mis on kõige kohasemad valitsuste ja komitee vahelise koostöö arendamiseks ja varustavad mehhanismiga jätkuvaks dialoogiks valitsuste ja komitee vahel, mis edendab ja soodustab efektiivseid rahvuslikke meetmeid käesoleva konventsiooni eesmärkide saavutamiseks. Artikkel Komitee liikmete volituste tähtaeg ja tasustamine 1. Komitee liikmed tegutsevad sellel ametikohal viis aastat ja võivad olla uuesti valitud.

Komitee iga liikme volituste tähtaeg lõpeb komitee selle istungi eelõhtul, millest tema järeltulijal on esimest korda õigus osa võtta.

Komitee liige, kes pole osa võtnud kolmest järjestikusest istungist, loetakse tagasiastunuks. Nõukogu võib komitee soovitusel ametist vabastada komitee iga liikme, kes ei vasta enam artikli 9 lõikes 2 kehtestatud liikmeksolemise nõuetele.

Hurt topsi esmaabi

Sellise soovituse vastuvõtmise poolt peab hääletama üheksa komitee liiget. Kui komitees tekib vaba koht mõne komitee liikme volituste ajal, täidab nõukogu selle koha võimalikult kiiresti ja valib vastavalt artikli 9 sellekohastele sätetele allesjäänud ajaks uue liikme. Komitee liikmed saavad kohast tasu, mille suuruse määrab kindlaks peaassamblee.

Hurt topsi esmaabi

Komitee protseduurireeglid 1. Komitee valib enda esimehe ja teised ametiisikud, keda peab vajalikuks, ning kehtestab oma protseduurireegleid. Komitee tuleb kokku nii tihti, kui see on tema arvates tema ülesannete täitmiseks vajalik, kuid peab vähemalt kaks istungit igal kalendriaastal.

Komitee istungiteks vajalik kvoorum on kaheksa inimest.

Kalkulatsioonide süsteemi rakendamine 1. Komitee kehtestab Hurt topsi esmaabi 19 ette nähtud kalkulatsioonide esitamise tähtaja või tähtajad ning korra, samuti kehtestab selleks ettenähtud aruandevormide näidised. Nende maade ja territooriumide suhtes, millele käesolev konventsioon ei laiene, palub komitee vastavaid valitsusi esitada kalkulatsioonid vastavalt käesoleva konventsiooni sätetele.

Kui mingi riik ei esita määratud tähtajaks kalkulatsioone mis tahes oma territooriumi kohta, siis koostab komitee võimaluste piirides ise need kalkulatsioonid. Sellised kalkulatsioonid koostab komitee võimaluse korral koostöös vastava valitsusega. Komitee vaatab kalkulatsioonid, sealhulgas ka täiendavad kalkulatsioonid, läbi ja võib nõuda teabe esitamist, mida peab vajalikuks, mis tahes maa või territooriumi kohta, mille nimel kalkulatsioonid olid esitatud, välja arvatud see, mis puudutab vajadusi eriotstarbeks, et lõpetada kalkulatsioonide koostamine või selgitada mis tahes neis sisalduvat avaldust.

Narkootiliste ainete kasutamise ja jaotamise piiramiseks meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel vajaliku koguseni ja nende olemasolu garanteerimiseks nendel eesmärkidel kinnitab komitee kalkulatsioonid, sealhulgas ka täiendavad kalkulatsioonid niipea, kui võimalik, või võib asjassepuutuva valitsuse nõusolekul neid kalkulatsioone muuta.

Parandatud vastavalt

Valitsuse ja komitee vaheliste lahkarvamuste korral on viimasel õigus koostada, teatada ja avaldada oma kalkulatsioone, sealhulgas ka täiendavaid kalkulatsioone. Peale artiklis 15 mainitud ettekannete avaldab komitee enda poolt määratud tähtaegadel, kuid mitte harvem kui kord aastas sellised kalkulatsioone puudutavad andmed, mis tema arvates hõlbustavad käesoleva konventsiooni ellurakendamist. Statistiliste aruannete süsteemi rakendamine 1.

Komitee määrab kindlaks artiklis 20 sätestatud statistiliste aruannete esitamise korra ja vormi ning kehtestab selleks ettenähtud aruandevormide näidised. Komitee teeb esitatud aruannete läbivaatamisel kindlaks, kas pool või mis tahes muu riik on täitnud käesoleva konventsiooni sätteid.

Komitee võib nõuda sellise lisainformatsiooni esitamist, mida peab vajalikuks statistiliste aruannete täiendamiseks või selgitamiseks. Komitee ei ole pädev väljendama kahtlust või avaldama oma arvamust statistilise informatsiooni kohta, mis Jalgida liigese ja ola ravi eriotstarbeks vajalikke narkootilisi aineid.

Komitee poolt käesoleva konventsiooni sätete täitmiseks rakendatavad meetmed 1. Kui mingi pool, maa või territoorium, kes täidab käesoleva konventsiooni sätteid, on muutunud narkootiliste ainete ebaseadusliku viljelemise, tootmise või valmistamise, ebaseadusliku ringluse või ebaseadusliku tarbimise tähtsaks keskuseks või on olemas tõendid antud poole, maa või territooriumi selliseks keskuseks muutumise ohu kohta, on komiteel õigus teha huvitatud valitsusele ettepanek alustada konsultatsioone.

Järgides komitee õigust juhtida poolte, nõukogu ja komisjoni tähelepanu küsimusele, millele on osutatud allpool punktis d, on käesolevale punktile Hurt topsi esmaabi palve andmete esitamiseks ja vastava valitsuse seletused või ettepanekud konsultatsioonideks ja läbiviidavad konsultatsioonid konfidentsiaalsed; b pärast punktis a sätestatud meetmete rakendamist võib komitee, kui peab seda vajalikuks, teha vastavale valitsusele ettepaneku rakendada selliseid abinõusid, mis tunduvad olemasolevatel asjaoludel käesoleva konventsiooni sätete täitmiseks hädavajalikud; c komitee võib, kui ta arvab, et selline abinõu on vajalik mõne käesoleva lõike punktis a osutatud küsimuse väljaselgitamiseks, teha asjaomasele valitsusele ettepaneku viia oma territooriumil läbi selle küsimuse uurimine selliste vahenditega, mida antud valitsus peab kohaseks.

Kui vastav valitsus otsustab selle uurimise teostada, võib ta paluda komiteelt ekspertiisivahendeid ja teenuseid ühelt Hurt topsi esmaabi enamatelt isikutelt, kes on piisavalt pädevad abistamaks selle valitsuse ametiisikuid nimetatud uurimise läbiviimisel. Komitee esitatud isik või isikud peavad olema valitsuse poolt heaks kiidetud. Sellise uurimise tingimused ja lõpetamise tähtaeg määratakse kindlaks valitsuse ja komitee vahelises konsultatsioonis.

Valitsus teatab komiteele uurimise tulemustest ja korrektiivmeetmetest, mida peab vajalikuks rakendada; d kui komitee leiab, et valitsus pole andnud rahuldavat seletust ettepanekule, mis tehti vastavalt ülaltoodud punktile a, või ei võtnud tarvitusele mingeid abinõusid, mida soovitati rakendada vastavalt ülaltoodud punktile b, või on tekkinud tõsine olukord, mis nõuab selle parandamiseks ühiseid meetmeid rahvusvahelisel tasandil, võib ta juhtida poolte, nõukogu ja komisjoni tähelepanu sellele asjaolule.

Komitee tegutseb sel viisil siis, kui käesoleva konventsiooni eesmärkide täitmine on tõsiselt ohustatud ja teistmoodi pole seda küsimust võimalik Hurt topsi esmaabi lahendada. Komitee tegutseb niimoodi ka sel juhul, kui tema arvates on tekkinud tõsine olukord, mis nõuab selle parandamiseks ühiseid meetmeid rahvusvahelisel tasandil ja et sellest olukorrast pooltele, nõukogule ja komisjonile teatamine on kõige otstarbekohasemaks meetodiks sellistele meetmetele kaasa aitamiseks; pärast komitee selle küsimuse alaste ettekannete ja komisjoni ettekannete kui selliseid on läbivaatamist võib nõukogu juhtida sellele asjaolule peaassamblee tähelepanu.

Juhtides poolte, nõukogu ja komisjoni tähelepanu mingile asjaolule vastavalt ülaltoodud lõike 1 punktile d, võib komitee, kui ta peab seda vajalikuks, soovitada pooltel lõpetada narkootiliste ainete import antud riigist või territooriumilt, eksport sinna või mõlemad kas kindlaks määratud ajaks või nii kauaks, kuni komitee hindab olukorda antud riigis või territooriumil rahuldavaks.

Asjaomane riik võib selle küsimusega pöörduda nõukogu poole. Komiteel on õigus avaldada ettekandeid mis tahes küsimustes, mis on läbi vaadatud käesoleva artikli sätete alusel ja saata need nõukogule, kes omakorda edastab need kõigile pooltele. Kui komitee avaldab sellises ettekandes mingi otsuse, mis on tehtud käesoleva artikli alusel, või mingi seda puudutava informatsiooni, siis avaldatakse selles ka asjassepuutuva valitsuse arvamus, juhul kui viimane seda taotleb.

Kui käesoleva artikli alusel avaldatud komitee otsust ei võetud vastu ühehäälselt, tuleb esitada ka vähemuse arvamused. Iga riik kutsutakse osalema komitee istungil, millel arutatakse vastavalt käesolevale artiklile vahetult seda riiki puudutavat küsimust.

Komitee otsused võetakse vastu kõigi komitee liikmete kahe kolmandiku häälteenamusega. Artikkel 14bis. Tehniline ja finantsabi Komitee võib, kui ta peab seda kohaseks, soovitada asjassepuutuva riigi nõusolekul, kas lisaks või alternatiivina artikli 14 lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud meetmetele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni pädevatele organitele või allasutustele anda kõnesolevale valitsusele tehnilist või finantsabi või nii seda kui teist, et toetada selle valitsuse jõupingutusi käesolevast konventsioonist tulenevate kohustuste täitmisel, kaasa arvatud Hurt topsi esmaabi, mis on sätestatud artiklites 2, 35, 38 ja 38bis.

Komitee ettekanded 1. Komitee koostab aastaettekande oma tööst ja lisaettekanded, mida peab vajalikuks ja mis sisaldavad ka tema käsutuses olevate kalkulatsioonide ja statistiliste aruannete analüüse ning vajadusel ka kokkuvõtte seletustest, kui need olid valitsuste poolt esitatud või neilt taotletud, koos kõigi märkuste ja soovitustega, mida komitee soovib teha.

Hurt topsi esmaabi

Need ettekanded esitatakse nõukogule komisjoni kaudu, kes võib teha märkusi, mida peab vajalikuks. Need ettekanded edastab peasekretär pooltele ning seejärel avaldatakse need.

Pooled lubavad nende piiranguteta levitamist. Sekretariaat Sekretariaadi teenused komisjonile ja komiteele garanteerib peasekretär.

Hurt topsi esmaabi

Sealhulgas nimetab peasekretär komiteega konsulteerides komitee sekretäri. Spetsiaalsed asutused Pooltel on spetsiaalsed asutused käesoleva konventsiooni sätete rakendamiseks. Teave, mille pooled esitavad peasekretärile 1. Pooled esitavad peasekretärile andmed, mida komisjon võib oma ülesannete täitmiseks nõuda, sealhulgas: a iga-aastased ettekanded konventsiooni rakendamisest oma territooriumidel; b käesoleva konventsiooni täitmiseks aeg-ajalt välja antavate seaduste ja eeskirjade tekstid; c üksikasjad ebaseadusliku ringluse juhtude kohta, millele komisjon osutab, kaasa arvatud andmed iga avastatud ebaseadusliku ringluse juhtumi kohta, mis võib olla tähtis kas seetõttu, et viitab ebaseaduslikku ringlusse minevate narkootiliste ainete saamise allikatele, või asjassepuutuvate koguste Hurt topsi esmaabi või ebaseadusliku ringlusega tegelevate isikute poolt kasutatud meetodite tõttu; d nende valitsusasutuste nimetused ja aadressid, mis on volitatud välja andma impordi- või ekspordilube.

Pooled esitavad eelnevas lõikes nimetatud andmed sellisel viisil, sellise tähtajaga ja sellistel aruandevormidel, nagu komisjon nõuab. Narkootiliste ainete vajaduste kalkulatsioonid 1. Pooled esitavad komiteele igal aastal iga oma territooriumi kohta komitee kehtestatud korras ja vormis ning selle poolt laiali saadetud aruandevormidel kalkulatsioonid järgmiste küsimuste kohta: a narkootiliste ainete kogused, mis on ette nähtud tarbimiseks meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel; b narkootiliste ainete kogused, mis on ette nähtud teiste narkootiliste ainete, III nimekirja kantud preparaatide ja käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete valmistamiseks; c narkootiliste ainete tagavarad selle aasta Iga riik võib aasta jooksul esitada täiendavaid kalkulatsioone koos selgitustega asjaolude kohta, mis tingisid vajaduse selliste kalkulatsioonide järele.

Pooled informeerivad komiteed meetodist, mida on kasutatud kalkulatsioonides näidatud koguste määramiseks, ja kõikidest muudatustest selles meetodis. Arvestades artikli 21 lõikes 3 nimetatud mahaarvestusi ja võttes vastavatel juhtudel arvesse artikli 21bis sätteid, ei tohi kalkulatsioone ületada.

Komiteele esitatavad statistilised aruanded 1. Pooled esitavad komiteele iga oma territooriumi kohta komitee kehtestatud korras ja vormis ning komitee poolt laiali saadetud aruandevormidel statistilised aruanded järgmiste küsimuste kohta: a narkootiliste ainete tootmine või valmistamine; b narkootiliste ainete kasutamine teiste narkootiliste ainete, III nimekirja kantud preparaatide ja käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete valmistamiseks, samuti magunavarte kasutamine narkootiliste ainete valmistamiseks; c narkootiliste ainete tarbimine; d narkootiliste ainete ja magunavarte import ja eksport; e narkootiliste ainete arestimine ja nende arestitud ainete valdamine; f narkootiliste ainete tagavarad selle aasta Pooled ei ole kohustatud esitama statistilisi aruandeid eritagavarade kohta, kuid nad peavad Hurt topsi esmaabi eraldi aruande narkootilistest ainetest, mis on eriotstarbel antud maale või territooriumile imporditud, antud maalt või territooriumilt välja veetud või antud maal või territooriumil muretsetud, samuti narkootiliste ainete koguste kohta, mis on võetud eritagavaradest tsiviilelanikkonna vajaduste rahuldamiseks.

Valmistamise ja impordi piiramine 1. Mis tahes riigi või territooriumi poolt mis tahes aasta jooksul valmistatud või sisse veetud iga narkootilise aine üldised kogused ei tohi ületada järgmiste koguste summat: a vastava kalkulatsiooni piires meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel tarbitav kogus; b kogus, mida Hurt topsi esmaabi kasutatud vastava kalkulatsiooni piires teiste narkootiliste ainete, III nimekirja kantud preparaatide ja käesoleva Mis vitamiine valu liigestes reguleerimata ainete valmistamiseks; c eksporditud kogus; d kogus, mis on lisatud tagavaradele eesmärgiga viia need sellisele tasemele, mis on näidatud vastavas kalkulatsioonis; ja e vastava kalkulatsiooni piires eriotstarbeks muretsetud kogus.

Lõikes 1 näidatud koguste summast arvestatakse maha igasugune kogus, mis oli arestitud ja mis on vabastatud seaduslikuks kasutamiseks, samuti iga kogus, mis on võetud eritagavaradest tsiviilelanikkonna vajadusteks. Kui komitee leiab, et mis tahes aasta jooksul valmistatud või imporditud kogus ületab lõikes 1 osutatud koguste summat koos lõikes 2 näidatud mahaarvestustega, siis iga niimoodi kindlaks määratud ja aasta lõpuks alles jääv ülejääk arvatakse järgmisel aastal maha nendest kogustest, mida kavatsetakse valmistada või importida, ja kalkulatsioonide kogutulemusest, nagu see on sätestatud artikli 19 lõikes 2.

Artikkel 21bis. Oopiumi tootmise piiramine 1. Mis tahes maa või territooriumi oopiumi tootmist organiseeritakse ja kontrollitakse nii, et võimaluse piires kindlustada, et mis tahes aasta jooksul toodetud oopiumi kogus ei ületaks kalkulatsiooni oopiumi tootmise kohta, mis on kehtestatud vastavalt artikli 19 lõike 1 punktile f.

Kui komitee jõuab käesoleva konventsiooni sätetele vastavalt enda käsutuses olevate andmete põhjal järeldusele, et mõni pool, kes on esitanud kalkulatsioonid vastavalt artikli 19 lõike 1 punktile f, ei ole enda piirides piiranud oopiumi tootmist seaduslike eesmärkidega kooskõlas vastavate kalkulatsioonidega ja et märkimisväärne kogus selle poole piirides seaduslikult või ebaseaduslikult toodetud oopiumist on läinud ebaseaduslikku ringlusse, võib komitee pärast vastava poole selgitusi, mis esitatakse ühe kuu jooksul alates sellisest järeldusest teatamisest, võtta vastu otsuse see kogus täielikult või osaliselt maha arvestada toodetavast kogusest ja artikli 19 lõike 2 punktis b sätestatud kalkulatsioonide Hurt topsi esmaabi järgmiseks aastaks, mil selline mahaarvestus võib olla tehniliselt teostatav, arvestades aastaaega ja oopiumi ekspordi alaseid lepingulisi kohustusi.

See otsus jõustub üheksakümne päeva möödudes asjassepuutuvale poolele teatamisest. Pärast asjassepuutuva poole informeerimist otsusest mahaarvestuste kohta vastavalt ülaltoodud lõikele 2, konsulteerib komitee selle poolega olukorra rahuldavaks lahendamiseks.

Kui olukorda rahuldavalt ei lahendata, võib komitee, juhul, kui see on otstarbekas, rakendada artikli 14 sätteid. Otsuse vastuvõtmisel mahaarvestuste kohta vastavalt ülaltoodud lõikele 2 arvestab komitee mitte ainult kõigi antud küsimust puudutavate asjaoludega, kaasa arvatud asjaolud, millega seoses tekib ülaltoodud lõikes 2 mainitud ebaseadusliku käibe probleem, vaid ka igasuguste uute kontrollimeetmetega, mida antud pool võiks rakendada.

Erisätted viljelemise kohta 1.

  1. Hoidke sormede ja kate liigeseid
  2. Все были в растерянности.
  3. Иди на площадь, взмолился он мысленно.
  4. Тут вступил агент Колиандер: - Как вы приказали, мы повсюду следовали за Халохотом.
  5. Ovosteochondroosi salvi osta

Kui riigis või territooriumil valitsevad tingimused teevad unimaguna, kokapõõsa või kanepi viljelemise keelustamise poole arvates kõige otstarbekamaks meetmeks rahva tervise ja Hurt topsi esmaabi kaitsel ja narkootiliste ainete ebaseaduslikku ringlusse sattumise ennetamiseks, võib huvitatud pool sellise viljelemise keelustada.

Pool, kes keelustab unimaguna või kanepi viljelemise, rakendab ka vastavad meetmed, et arestida mis tahes ebaseaduslikult viljeldavad taimed ja need hävitada, välja arvatud väikesed kogused, mida antud pool vajab teaduslikel ja uurimiseesmärkidel. Oopiumiga tegelevad riiklikud asutused 1. Pool, kes lubab unimaguna viljelemist oopiumi valmistamiseks, moodustab, kui ta pole seda veel teinud, ja peab ülal ühe või mitu valitsusasutust käesolevas artiklis edaspidi asutus käesoleva artikliga sätestatud ülesannete täitmiseks.

Iga selline pool rakendab oopiumi valmistamiseks tarvitatava unimaguna viljelemise suhtes ja oopiumi suhtes järgmisi sätteid: a asutus määrab kindlaks piirkonnad ja maatükid, millel on lubatud unimaguna viljelemine oopiumi tootmiseks; b viljelemist lubatakse ainult nendele põlluharijatele, kes on saanud selleks asutuselt litsentsi; c igale litsentsile märgitakse täpselt selle maatüki ulatus, millel viljelemine on lubatud; d kõik unimaguna viljelemisega tegelevad põlluharijad peavad kogu saadud oopiumi ära andma asutusele.

Asutus ostab ja võtab kogutud oopiumi enda valdusse võimalikult kiiresti, igal juhul mitte hiljem kui neli kuud pärast saagi koristamise lõpetamist; e asutusel on oopiumi suhtes ainuõigus impordile, ekspordile, hulgikaubandusele ja tagavarade, peale nende, mida omavad oopiumi alkaloidide, meditsiinilise oopiumi ja oopiumipreparaatide tootjad, säilitamisele.

Pooled ei ole kohustatud laiendama seda ainuõigust meditsiinilisele oopiumile ja oopiumipreparaatidele. Lõikes 2 nimetatud valitsusfunktsioone täidab sama valitsusasutus, kui antud poole põhiseadus seda lubab. Rahvusvaheliseks kaubanduseks määratud oopiumi tootmise piiramine 1.

Saate deklareerida väiksem väärtus? Kui teil on eritellimusel palun võtke meiega ühendust.

KirjeldusKasuta : Saab kasutada loobuda ja salvestada kõige vedelikke. Saab riietatud lahustid, kerged õlid,värvid,sisuliselt elektroonilisesigaretid,silmatilgad,soolane,jne. Saab kergesti steriliseeritud. Korduvkasutatavad Pestav menstruaaltsükli pad2. EEK

Ma olen edasimüüja,ma tahaksin osta mitu tükki oma toote, mida on hulgi hind? Tere,täname oma uurimise, kui te soovite osta suures koguses, saatke palun e-posti, meile, me anname teile parima hinnaga, tänan! Tagastab: Teeme oma parima, et pakkuda meie klientidele parimat, et saame. Ostja peaks veenduge, et esemed tagastatakse, on nende algne tingimusi. Kui esemed on vigastatud või kadunud, kui nad on tagasi.

Ostja peaks püüdma esitada kahjunõude koos logistika ettevõte katta kulud kahju või kadu. Ostja vastutab shipping tasu tagastab kirjed.